Arend Datema Instituut

Algemeen
De stichting Arend Datema Instituut is opgericht op 13 oktober 1987 en heeft haar zetel in de gemeente Neder-Betuwe.
De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van de vereniging “Historische Kring Kesteren en Omstreken”, in het bijzonder de zorg voor de huisvesting, het beheer van de collecties, de bemensing tijdens de openingsuren en de verzorging van publicaties.
De ondersteuning heeft betrekking op de doelstelling van genoemde vereniging, te weten de bevordering van de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis in het algemeen en meer in het bijzonder voor haar werkgebied, gelegen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe.
Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41059778 en heeft van de Belastingdienst onder nummer 7734517 de status gekregen van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze status heeft voor onze stichting voordelen, maar ook voor degenen die giften aan onze vereniging verstrekken, omdat deze giften aftrekbaar zijn voor o.a. de inkomstenbelasting.
De stichting heeft geen formeel beleidsplan; uit de doelstelling vloeien als het ware automatisch een aantal noodzakelijke werkzaamheden voort. Wel wordt jaarlijks aan de begroting een activiteitenplan toegevoegd.

Bestuur
Het bestuur moet volgens de statuten uit tenminste drie leden bestaan. Momenteel bestaat het bestuur uit:
André van Ingen, voorzitter/directeur, Lienden
Arie Oppelaar, secretaris, IJzendoorn
Ran Martens, penningmeester, Kesteren
Joke Honders, lid
Wim van den Bosch, technische commissie.

Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden, maar in de praktijk wordt vijf- tot zesmaal vergaderd, meestal gecombineerd met de vergaderingen van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. De vergaderingen worden gehouden in het streekmuseum Baron van Brakell te Ommmeren.

Conform de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Uiteraard bestaan er kostenvergoedingen voor daadwerkelijk voor de stichting gedane uitgaven. Reiskostenvergoedingen worden echter niet verstrekt.

Financiën
De jaarstukken bestaan uit onderstaande balans per 31 december 2018, de rekening van baten en lasten 2018 en de begroting 2020 met activiteitenplan, allen vastgesteld op 17 april 2019.

© Historische Kring Kesteren en Omstreken